Awards

The First Prize of State Technological   Invention Award

Name of Achievement

Person in Charge

Wheat Germplasm Resources with High yield   and Rust Resistance, 'Fan 6' and Its Sibling Lines

Chi Yen, Xianzhi Zhang, Shiguang Wang,   Junliang Yang, Fuzhen Sun, Yinglong Zou

Breeding Male Sterile Lines by   Inter-species Hybridization in Indica Subspecies and GangD Hybrid Rice

Kaida Zhou, Shifen Li, Hanyun Li, Renduan   Li, Xiaohun Sun

The Second Prize of State Natural Science   Award

Triticeae Germplasm Resources Research

Chi Yen, Junliang Yang, Youliang Zheng,   Yonghong Zhou, Dengcai Liu

The Second Prize of State Technological   Invention Award

Inactivated Duck Infectious Serositis   Vaccine

Anchun Cheng, Mingshu Wang, Dekang Zhu,   Renyong Jia, Shun Chen, Yuan Li

The Backbone Inbred Lines of the Fourth   Round of Maize Hybridization Breeding in Southwest China, 18-599 and 08-641

Tingzhao Rong, Guangtang Pan, Yubi Huang,   Moju Cao, Shibin Gao, Hai Lan

Maize Inbred Lines 48-2 and S37 (Su 37)   with High Combining Ability, High Yield and High Resistance to Various   Diseases

Tingzhao Rong, Lichao Liu, Xiyu Ni,   Benming Lei, Yubi Huang, Guangtang Pan

The Second Prize of the State Scientific   and Technological Progress Award

Innovation and Application of Healthy   Culture Nutrition Technology of Grass Carp

Xiaoqiu Zhou, Shengyao Kuang, Lin Feng,   Xianping Ge, Huifen Liu, Weidan Jiang, Haifeng Mi, Pei Wu, Yang Liu, Ling   Tang

Establishment and Application of Swine   Disease-resistant Nutrition Technology System

Daiwen Chen, Lianqiang Che, Yong Zhan, De   Wu, Bing Yu, Jie Yu, Keying Zhang, Jun He, Jitao Han, Lu Zhang

The Systematic Nutrition Technology of   Healthy Culture of Jian Crop and Its Application In Freshwater Fish

Xiaoqiu Zhou, Shengyao Kuang, Xianping Ge,   Shangwen Wang, Lin Feng, Yang Liu, Ling Tang, Qiping Gao, Weidan Jiang, Xu   Tang

Technology and Application of Sow   Systematic Nutrition

Daiwen Chen, De Wu, Feng Yang, Keying   Zhang, Bing Yu, Zhengfeng Fang, Xufang Luo, Fangyi Li, Jian He, Yong Li

Breeding and Application of Backbone   Parent Shuhui 527 and Heavy Panicle Hybrid Rice

Shigu Li, Jun Ma, Ping Li, Hanyun Li,   Kaida Zhou, Keming Gao, Yuping Wang, Shishun Tao, Xianjun Wu, Mingjing Zhou

Ya'an Campus No.46, Xinkang Road, Yucheng District, Ya'an City | Postcode: 625014 | Tel: 0835-2882232 | Fax: 0835-2883153